Adatkezelési tájékoztató

Az alábbi Adatkezelési tájékoztató célja, hogy az eDemokrácia Műhely Egyesület (1097 Budapest, Drégely u. 11−19., info.nyomtassteis@gmail.cominfo@nyomtassteis.hu) ismertesse önnel a Nyomtass te is! mozgalom és kapcsolódó weboldal működtetésével, az  iranytu.hu weboldal és webshopszolgáltatással kapcsolatban kifejtett adatkezelési műveleteit az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet – General Data Protection Regulation (GDPR)) előírásainak és a hatályos magyar jogszabályokban foglaltaknak megfelelve.

A mozgalom, a weboldalak és a webshopszolgáltatás működtetéséhez tapadó adatkezelések tekintetében az eDemokrácia Műhely Egyesület adatkezelőnek minősül (továbbiakban: Adatkezelő). Adatkezelő elérhetősége: nyomtassteis@nyomtassteis.hu.

Adatkezelő adatkezelési folyamatai során betartja a hatályos jogszabályok előírásait, és adatkezelési gyakorlata kialakításakor maradéktalanul tiszteletben tartja a magánszemélyek alapvető jogainak és magánszférájának védelmét, kiemelt figyelemmel az Általános adatvédelmi rendelet előírásaira.

 
1. A Nyomtass te is! mozgalom működéséhez kapcsolódó adatkezelés

A Nyomtass te is! mozgalomhoz csatlakozó magánszemélyek csatlakozáskor megadott és/vagy a mozgalom munkájában való részvételhez kapcsolódóan keletkezett adatait Adatkezelő az alábbiak szerint kezeli:

adatkezelés céljakezelt adatok köreadatkezelés jogalapjaadatkezelés időtartama

a mozgalom céljainak elérése, így különösen:

– újságterjesztés, újság küldése e-mailen, terjesztési logisztika szervezése,

– kapcsolattartás, tájékoztatás e-mailen vagy telefonon,

– hálózatépítés, a mozgalom működésének biztosítása, események szervezése,

– véleménykérés

– a csatlakozási űrlapon ön által megadott a) kontaktadatok (név, e-mail-cím, telefonszám), b) terjesztéshez vagy egyéb tevékenységhez, támogatáshoz, szándékhoz kapcsolódóan megadott információk;

– más módon (Fb, e-mail, személyes/telefonos kapcsolatfelvétel során) ön által 2021. május 1. után megadott kontaktadatok;

– terjesztési tevékenység szervezése, lebonyolítása érdekében ön által megadott információk (pl. lakcím, nyomtatáshoz kapcsolódó információk, együttműködés, egyéb);

– belső hírlevelek adatai (pl. megnyitás);

a csatlakozáskor az ön és az Adatkezelő között megkötött szerződés

(GDPR 6. cikk (1) b))

vagy

az Adatkezelőnek a mozgalom működéséhez fűződő jogos érdeke

(GDPR 6. cikk (1) f))

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása eredményének jogerőre emelkedéséig, de legkésőbb 2022. augusztus 31.
lapterjesztés működésének, hatékonyságának biztosítása

– lapterjesztés, kapcsolódó egyéb tevékenység szervezése, lebonyolítása során ön által online űrlapon megadott vagy e-mailen beküldött információk (pl. terjesztési adatok, fotók, egyéb);

– nyomtatott lappéldányok átvételekor ön által megadott tervezett terjesztéshez kapcsolódó adatok

Adatkezelőnek a mozgalom működéséhez fűződő jogos érdeke

(GDPR 6. cikk (1) f))

vagy

az ön által az alvállalkozónál elhelyezett  űrlapon megadott hozzájárulás

(GDPR 6 cikk (1) a))

az országgyűlési képviselők 2022. évi általános választása eredményének jogerőre emelkedéséig, de legkésőbb 2022. augusztus 31.
kirajzás lebonyolításához szükséges kapcsolattartás, szervezésa kirajzásra jelentkezési űrlapon ön által megadott név, e-mail-cím, kirajzás szervezéséhez kapcsolódó egyéb adatok, fotó

az ön által a kirajzási űrlapon megadott hozzájárulás

(GDPR 6. cikk (1) a))

a kirajzás napját követő második nap vége

A fentiekben nevesített adatokat vagy ön adja meg számunkra a csatlakozáskor, kirajzásra jelentkezéskor, terjesztési adatok szolgáltatásakor, vagy a mozgalom ön számára is transzparens működésének eredményeként kerül az adatbázisunkba. A mozgalom munkájában való részvétel nem igényli azt, hogy csatlakozáskor ön a név és e-mail-cím adatát kivéve más személyes adatát megossza velünk, ha azonban ezt megteszi, a mozgalom céljának elérését segíti elő. A tájékoztatás keretében az ön e-mail-címére Adatkezelő rendszeresen küld a mozgalom céljainak eléréséhez szükséges információkat tartalmazó elektronikus leveleket (hírlevelek). A hírlevelekről történő leiratkozást követően ön nem kap további értesítéseket, tájékoztatásokat.

A lapterjesztéshez kapcsolódóan Adatkezelő kérése szerint készített és beküldött fotókat Adatkezelő weboldalán, Facebook-oldalán vagy marketinganyagaiban nyilvánosságra hozhatja. A nem a lapterjesztéshez kapcsolódó fotókat Adatkezelő haladéktalanul törli.

Adatkezelő a csatlakozási űrlapok, valamint az önkéntesek tájékoztatását szolgáló hírlevelek küldésére a Sendinblue (7 rue de Madrid, 75008 Paris, Franciaország, RCS of Paris: 498 019 298) szolgáltatásait veszi igénybe.

2. Az Álljunk ki egymásért! kezdeményezéshez kapcsolódó adatkezelés

Az Álljunk ki egymásért! kezdeményezésben (kezdeményezés) részt venni kívánó magánszemélyek által megadott adatokat Adatkezelő az alábbiak szerint kezeli:

adatkezelés célja

kezelt adatok köre

adatkezelés jogalapja

adatkezelés időtartama

a kezdeményezés lebonyolításához szükséges kapcsolattartás, szervezés

a jelentkezési űrlapon Ön által megadott e-mail cím, telefonszám, a kezdeményezés megszervezéséhez kapcsolódó egyéb adatok

az Ön által a jelentkezési űrlapon megadott hozzájárulás

(GDPR 6 cikk (1) a))

a kezdeményezés végét követő 10. munkanap vége

Adatkezelő a kezdeményezésben résztvevő magánszemélyek személyes adatát átadja azoknak a szervezeteknek, amelyekkel kapcsolatban áll a kezdeményezés megszervezése, támogatása érdekében az Ön által megadott földrajzi területen. Ezek a szervezetek az alábbiak: 

 • Adom Diákmozgalom
 • Diákok a Tanárokért mozgalom
 • Magyar Anyák akciócsoport
 • Oktatói Hálozat
 • Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete
 • Pedagógusok Szakszervezete
 • Szülői Hang
 • Szülői Összefogás
 • Tanárszakos Hallgatók
 • Tanítanék Mozgalom

Adatkezelő felhívta a szervezetek figyelmét, hogy a személyes adatok kizárólag a kezdeményezés lebonyolítása érdekében használhatja fel a kezdeményezés ideje alatt.

Ön a hozzájárulását bármikor visszavonhatja bármely szervezetnél vagy adatkezelőnél vagy tiltakozhat az adatátadás ellen Adatkezelő felé. Ilyen esetekben az Ön adatainak kezelését Adatkezelő és az érintett szervezet köteles azonnal abbahagyni.

 
3. Adományozáshoz, támogatáshoz kapcsolódó adatkezelés

Adatkezelő a hozzá banki vagy Pay Pal-utalásokon keresztül beérkező, az adományozók, támogatók személyes adatát az alábbiak szerint kezeli:

adatkezelés céljakezelt adatok köreadatkezelés jogalapjaadatkezelés időtartama
a mozgalom céljainak elérése, a mozgalom anyagi működésének biztosításaa támogatást, adományt eljuttató pénzügyi szervezet által  önről megadott adatok (név, e-mail-cím, esetleg lakcím, utalás időpontja, összege

az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség (számvitelről szóló törvény 169.§ (2)

(GDPR 6. cikk (1) c))

az adomány, támogatás eljuttatásának időpontját követő 7. év vége
 
4. Webshopüzemeltetés az iranytu.org weboldalon

Adatkezelő lehetőséget biztosít arra, hogy támogatói webáruházában meghatározott típusú támogatást vagy ott feltüntetett termékeket vásároljanak meg. Ennek során Adatkezelő az alábbi adatokat kezeli:

adatkezelés céljakezelt adatok köreadatkezelés jogalapjaadatkezelés időtartama
a mozgalom céljainak elérése, a mozgalom anyagi működésének biztosításaa támogatás, termék vásárlásához kapcsolódó számlázási adatok (név, cím, cégnév, vásárlás időpontja, összege, e-mail-cím, telefonszám), szállítási cím

az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség (számvitelről szóló törvény 169.§ (2)

(GDPR 6. cikk (1) c))

az adomány, támogatás eljuttatásának időpontját követő 7. év vége
5. A személyes adatok biztonsága

Az ön adatait az Adatkezelő kizárólag abból a célból használja fel, hogy a Nyomtass te is! mozgalom céljai megvalósulhassanak. A Nyomtass te is! mozgalom elkötelezett amellett, hogy tiszteletben tartsa és védje az ön személyes adatait. Harmadik fél számára az adatokat az Adatkezelő nem adja át, és reklám- vagy marketingcélra nem használja fel.

Adatkezelő a személyes adatokat jelszóval védett dokumentumokban tárolja a jogosulatlan hozzáférés elkerülése érdekében általa használt Google Drive-on elérhető mappákban. A mozgalom szervezői, önkéntesei kizárólag a személyes adatok azon köréhez férnek hozzá, amely feladatuk ellátásához feltétlenül szükséges. A mozgalom céljainak elérése érdekében előfordulhat, hogy az ön kontaktadatait megismerheti más önkéntes, akivel együttműködés szükséges az adott feladat közös elvégzése érdekében. Az adatok módosítására a módosítás időpontjának rögzítése mellett kerül sor.

6. Az önt megillető jogok

Kérjük, hogy a személyes adatai kezelésével kapcsolatos kéréseit, észrevételeit a nyomtassteis@nyomtassteis.hu e-mail-címen juttassa el számunkra.

Tájékoztatjuk, hogy jogszabály alapján a nyomtassteis@nyomtassteis.hu e-mail-címen érvényesítheti az önt megillető jogokat, amely alapján − a jogszabályban megjelölt keretek között:

 1. hozzáférést kérhet az önről kezelt személyes adatokhoz, illetve másolatukhoz; (15. cikk)
 2. tájékoztatást kérhet az adatkezelés főbb jellemzőit (célja, kezelt adatok köre, bevont adatfeldolgozók, adatkezelés tartama) illetően; (15. cikk)
 3. kérheti az önre vonatkozó pontatlan személyes adatok indokolatlan késedelem nélkül helyesbítését vagy a hiányos személyes adatok kiegészítését; (16. cikk)
 4. kérheti az önre vonatkozó személyes adatok indokolatlan késedelem nélküli törlését (17. cikk), ha
  1. a személyes adatokra már nincs szükség az előzőekben megjelölt célokból;
  2. adatai kezelése jogellenesen történt;
 5. kérheti az adatok használatának korlátozását (18. cikk) a jogszabályi keretek között;
 6. kérheti azt, hogy az önre vonatkozó, ön által megadott adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, vagy másik adatkezelő számára közvetlenül továbbítsuk (20. cikk);
 7. tartózkodási helye, munkahelye vagy a vélelmezett jogsértés helye szerinti felügyeleti hatóságnál eljárást kezdeményezhet (77. cikk).

Magyarországon a felügyeleti hatóság a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9−11., postacím: 1374 Budapest, Pf.: 603, honlap: www.naih.hu, telefon: +36 (1) 391-1400, fax: +36 (1) 391-1410, központi e-mail-cím: ugyfelszolgalat@naih.hu).

Jogsérelem esetén lehetősége van továbbá az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval szemben peres eljárást indítani az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága, valamint az ön tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt.

Az ön megkeresésére − azonosítást követően − legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségen válaszolunk.

Budapest, 2022. február 1.

Az adatkezelő neve és elérhetősége:

eDemokrácia Műhely Egyesület
cím: 1097 Budapest, Drégely utca 11–19.
e-mail: info.nyomtassteis@gmail.com; nyomtassteis@nyomtassteis.hu

Felügyeleti hatóság:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH)
Posta cím: 1530 Budapest, Pf.: 5. cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL http://www.naih.